תקנון דלפק הצלילה הדיגיטלי

דלפק הצלילה הדיגיטלי (להלן: "השירות", "האתר", "דלפק הצלילה הדיגיטלי") משמש את הצוללים העושים שימוש במערכת, כדי לרכז את דרישות מועדוני הצלילה השונים, להצגת תעודות צלילה ו/או תעודות הסמכה שונות, ביטוח צלילה בתוקף וכן הצגת תאריך צלילה אחרונה מאומת מיומן הצלילה ("לוג בוק"). השימוש בדלפק הצלילה הדיגיטלי הופך את תהליך הצ’ק-אין בדלפק הצלילה למהיר ויעיל יותר.

השימוש בשירות זה, לרבות השימוש במידע ו/או השימוש בקישוריות למקורות מידע אחרים באתר ו/או באמצעותו, וכן מסירת כל מידע שהוא, קבלת הצעות ו/או רכישת פוליסות ביטוח ו/או מוצרים ו/או שירותים כלשהם באמצעות אתר זה (להלן: "השימוש באתר"), כפוף לתנאים המפורטים להלן ועצם השימוש באתר על ידך מהווה הסכמה מצידך לקבלתם והתחייבות לנהוג לפיהם. לפיכך, אם אינך מקבל תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר זה.   

1. כללי
1.1       אנא קרא בעיון את תנאי תקנון דלפק הצלילה הדיגיטלי. 
העלאת תעודות הצלילה ו/או תעודות ההסמכה שלך, רכישת ביטוח צלילה מחברת הפניקס או חברות ביטוח אחרות, וכן העלאת נתוני הצלילה האחרונה שלך, מעידים על הסכמתך להעביר את המידע למועדון הצלילה אותו ציינת, ואשר אליו אתה שולח את הפרטים, וכן את הסכמתך לכל התנאים המפורטים בתקנון זה.
           
1.2       השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד, כל האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים .
1.3      כל צולל מוסמך ראשי לפתוח דלפק צלילה דיגיטלי אישי באתר זה. 
 
2.         אחריות על העלאת המסמכים  ותוכנם
2.1       מפעילי האתר משמשים כמתווכים  בינך, המשתמש, לבין מועדון הצלילה אשר דרכו אתה הולך לצלול ושולח אליו את המסמכים, וכמתחייב בחוק ובתקנות הצלילה הנך נדרש להציג את תעודות הצלילה והסמכות שלך, ביטוח צלילה בתוקף, וצלילה אחרונה. הנתונים, כפי שהועלו על ידי המשתמש, הם באחריות המשתמש ו/או הצולל בלבד. 
           
2 .2     דלפק הצלילה הדיגיטלי אינו אחראי בכל הנוגע לפרטים שהעלאת לאתר והפרטים שאתה שולח למועדון הצלילה או לסוכני תיירות צלילה.

2.3  כמו כן דלפק הצלילה הדיגיטלי אינו אחראי בכל הקשור לביטוח הצלילה - למפרט הפוליסה ו/או למהות כיסוי הביטוח ו/או  לסכומי הביטוח ו/או לספקי השירות הנלווים ו/או לטיפול בתביעות /ואו לעלות הביטוח.   
האחריות לתוכן הפוליסה ותעודת הביטוח המוצגת על ידי המשתמש המוצעת ולשירות הניתן במסגרתה, חלה על חברת הביטוח וספקי השירותים הנלווים, והיא בהתאם לחוק חוזה הביטוח, חוקי הגנת הצרכן, כל חוק אחר רלוונטי ובהתאם למפורט בפוליסת הביטוח.      
          
 2.4      דלפק הצלילה הדיגיטלי  ו/או מפעילי האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם אינם אחראיים לנזק שעלול להיגרם לך עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באתר.
           תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים – זאת למרות  
           שמפעילי האתר עושים ככל שביכולתם לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק   
           והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר. מפעילי האתר ו/או החברה לא יהיו אחראים לנזק 
           העלול להיגרם עקב קיום שיבושים אלה.

2.5       דלפק הצלילה הדיגיטלי ו/או מפעילי האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים למידע המצוי
            באתרים אחרים חיצוניים, המקושרים לאתר באמצעות קישורית ("לינק") או בכל דרך
            אחרת, ולא יישאו באחריות לנזקים שייגרמו עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים אלה או  
            השימוש בו.    
2.6        בכל מקרה של סתירה בין המידע שתקבל ו/או המופיע במהלך השימוש באתר לבין    
            המידע המצוי במשרדי החברה  יהיה המידע המצוי במשרדי החברה המידע המחייב, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד שעלול להיגרם כתוצאה מסתירה כאמור.
2.7       האחריות על השימוש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו חלה על המשתמש בלבד ומפעילי   
           האתר ו/או החברה לא יישאו בכל אחריות בגין נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או אי השימוש בו.
2.8      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אתה מצהיר, מאשר ומסכים בזאת, כי כל מידע אשר נמסר והוצג בדלפק הצלילה הדיגיטלי על ידך נמסר מרצונך החופשי, וכי עצם הקלדת הנתונים על ידך, לרבות הרישום לאתר מהווה הסכמה מצידך להתיר למפעילי האתר ו/או לחברה ו/או לכל צד ג' אשר עמו ישתפו מפעילי האתר פעולה, להשתמש במידע שנמסר על ידך, בכפוף לכל דין, לרבות קבלת דברי דואר, בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת הכוללים, בין היתר, קבלת מגזין הצוללים iDive  בחינם לדואר האלקטרוני שלך, הודעה על חידוש ביטוח והטבות למיניהן, בין ידי מפעילי האתר ו/או החברה. 
ככל שאינך מעוניין בדיוור או קבלת הודעות, הודע על כך למפעילי האתר בכל עת, ופרטיך יוסרו מהאתר.  

עיבוד נתונים סטטיסטים 
כמו כן, אתה מאשר ומסכים בזאת, כי מפעילי האתר יהיו רשאים לעשות בנתונים שנמסרו על ידך עיבודים סטטיסטיים ו/או עיבודים שונים לשם מחקר על ידי רשות הצלילה בישראל על מנת לשפר ולקדם את עולם הצלילה הישראלי  וכל זאת בכפוף לתנאי שימוש אלה ולמדיניות שמירת הפרטיות - פרטים אישיים לא ייחשפו ורק נתוני הצלילה ומקומות הצלילה ישמשו לצורך עיבוד נתונים. 

2.9            מפעילי דלפק הצלילה הדיגיטלי שומרים על זכותם לשנות את תנאי השימוש בכל עת ולפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי. כאמור לעיל, עצם השימוש באתר ייחשב כהסכמה מצידך לתנאי שימוש אלה ולכל שינוי שיבוצע בהם על ידי מפעילי האתר וכן יחולו על כל שימוש באתר שיעשה על ידך, לרבות מסירת מידע ורכישה.

אתר מאובטח
         הצפנת המידע באתר זה מתבצעת בטכנולוגיה לביצוע העברת נתונים מאובטחת באתרי האינטרנט. העברת הנתונים מתבצעת באופן מוצפן לחלוטין על ידי פרוטוקול SSL.   
         לבדיקה והצגת תעודת האבטחה של האתר לחץ על המנעול בצד השמאלי העליון בצמוד לכתובת האתר. 

 אבטחת מידע
האתר משתמש בטכנולוגיה של סביבה מאובטחת ובאמצעי אבטחת מידע סבירים ומתקדמים התואמים את הנהוג בעולם האינטרנט. יחד עם זאת, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד נוקט האתר באמצעי אבטחה סבירים, הוא לא אחראי לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה כזו. עליך מוטלת האחריות לגרום לכך שווירוסים לא יחדרו למערכת המצויה אצלך, ומפעילי האתר פוטרים את עצמם מכל אחריות לכך.

קניין רוחני
        א.  המידע וכל הדפים המצויים באתר הם רכושו הבלעדי של בעלי האתר – דוד פילוסוף.  
         ב. האתר מכיל נתונים ותכנים שונים המוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות. כמו כן, האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה. חל איסור להכניס שינויים, לשדר, להעביר, להפיץ, לשכפל, להציג, לפרסם, להעתיק ולמכור את המידע, התכנים והשירותים באתר ו/או שמקורם באתר, כולם או חלקם. 
         ג. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשותך כמות שהם.

     דין ושיפוט
          הדין החל על תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה   
          לבית משפט השלום  בכפר סבא בלבד, או מחוזי מרכז בלוד.

   לשאלות וברורים
         יש לפנות למחלקת שרות לקוחות בשעות הפעילות ימי א'-ה' בין השעות  18:00 – 09:00 
         ובימי ו' וערבי חג בין השעות 09:00-13:00
         טלפון : 09-7457055
         בדואר אלקטרוני : idive@idive.co.il